Team

Dr. Dinesh Kumar Tyagi
Secretary

Sh. Rishikesh Vinayak Patankar
Chief Operating Officer

CA Rajat Kumar Prasad
Treasurer

Dr. Piyush Gupta
Principal Consultant

Staff

Mr. Amit Kumar, Executive

Ms. Samina Arif, Executive

Ms. Renu Yadav, Executive

Ms. Pinki Sharma, Executive

Helpdesk

Mr. Ajaj Ali

Mr. Pravesh Kumar

Mr. Mukkammil

Close
Close
Donate Us